Inleiding
Mijn coachings- en supervisietrajecten zijn toekomstgericht en focussen op de gewenste resultaten.
Als coach/supervisor stel ik, vanuit een neutrale positie, een aantal vragen om zo tot andere gedachten of nieuwe inzichten te komen.
Ik loop tijdelijk mee en bied ondersteuning door het focussen op kwaliteiten, wensen, verwachtingen en beperkingen. Vanuit andere inzichten kunnen kleine stapjes gezet worden op weg naar het vergroten van competenties, een andere houding op het werk of een betere balans tussen werk en privé.

 
Wanneer   I   Wat   I   Hoe 
Wanneer

Er zijn verschillende vragen en thema’s die aanleiding kunnen zijn voor een individueel coachings- of supervisietraject:

  • Het gaat even wat minder op het werk.
  • Het lijkt wel of je geleefd wordt; je wordt geleid door de agenda van anderen.
  • Je staat op een punt van verandering. Welke keuze ga je maken?
  • Je hebt net een nieuwe functie en zoekt naar een manier waarop jij die wilt invullen.
  • Je ervaart problemen in de samenwerking met een collega.
  • Je voelt je onzeker over je handelen op het werk en soms ook daar-buiten.
  • Je merkt dat sommige taken op het werk minder goed lukken omdat je bepaalde competenties nog niet ontwikkeld hebt.
  • Jouw leidinggevende geeft te kennen dat je bepaalde vaardigheden/ competenties verder moet ontwikkelen.
  • Je vindt het lastig om je als leidinggevende open te stellen voor de feedback van jouw medewerkers.
  • Je bent op zoek naar jouw stijl van leidinggeven en hebt behoefte aan iemand die jou daarin kan ondersteunen.

 
WAT

Werkgerelateerde coaching
Een coachingstraject is gericht op effectiever werken en het verbeteren van pres-taties op het werk en zal uiteindelijk leiden tot zichtbaar ander gedrag in de organisatie.
De coaching staat in dienst van de organisatiedoelen en richt zich op te ontwikkelen competenties en vaardigheden. Coachingstrajecten zijn doelgericht en worden vaak mede aangevraagd door een leidinggevende.
Sommige coachingstrajecten worden gekoppeld aan nieuwe functies of worden gekoppeld aan doelen uit een Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Werkgerelateerde supervisie
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen.
Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden.
Supervisie is, in tegenstelling tot coaching, minder gericht op het verbeteren van prestaties in de praktische uitvoering van beroep of functie.
Bij supervisie staan het inzicht in en het effect van het eigen handelen voorop. Meer inzicht in het eigen handelen, biedt meer mogelijkheden om bewuster met het eigen gedrag om te gaan.

Coaching of supervisie kan ingezet worden voor professionals, leidinggevenden en managers werkzaam in allerlei beroepsgroepen en organisaties.

 
HOE

Als leidinggevende en medewerker het erover eens zijn dat een coaching- of supervisietraject ondersteunend kan zij bij het ontwikkelen van bepaalde competenties en vaardigheden, worden in overleg met de medewerker, de leidinggevende en mijzelf, afspraken gemaakt voor een traject op maat.

Kennismakingsgesprek
Een coaching- of supervisietraject start altijd met een gesprek waarin we stil staan bij de thema’s, vragen en doelen. Dit gesprek is gericht op wederzijdse kennismaking en focust daarnaast op de veranderingswens en/of het leerdoel.
Ook wordt duidelijk of het om een coaching- of supervisietraject gaat.

Aantal bijeenkomsten
Ik werk vraag- en doelgericht, wat betekent dat de een vijf en de ander acht bijeen-komsten nodig heeft.
Om een idee te geven: voor een coachingstraject worden meestal vijf bijeenkomsten uitgetrokken waarna de balans wordt op gemaakt en er eventueel nog een of twee gesprekken volgen.
Een supervisietraject omvat vaak tien bijeenkomsten, tenzij blijkt dat de gewenste resultaten al behaald zijn, dan stoppen we eerder.