Mensen die samenwerken, kunnen leren van elkaar en over zichzelf.
Zien hoe een ander iets doet, luisteren naar wat een collega ervaart en vindt, vertellen hoe je zelf tegen zaken aankijkt en horen welke kwaliteiten een ander bij jou ziet. Samen weet en kun je meer!

Ook in het werken met groepen, focus ik op wat er goed gaat en wat er werkt, om vandaar uit kleine stappen te formuleren in de richting van het gewenste resultaat.

 

Training   I   Teamcoaching   I   Intervisie

 

 

 
Training

Trainingen zijn actief, praktisch en gericht op doen en ervaren

Trainingen kunnen worden ingezet ter bevordering van deskundigheid binnen een team of organisatie. Trainingen richten zich op het vergroten van vaardigheden van werkers. Een training wordt gegeven in een groep van tien tot twaalf personen, zodat er voldoende gelegenheid is om te oefenen en met elkaar van gedachten te wisselen.
Een training wordt op maat gemaakt waarbij gekeken wordt naar de gewenste resultaten, de doelgroep, de grootte van de groep en de al aanwezige kennis en ervaring.

Training oplossingsgericht werken
In overleg  verzorg ik voor uw  organisatie  een  training  “oplossingsgericht werken”.

 

 
Teamcoaching

Wat zijn de krachten en kwaliteiten van een team?

In een team draag je samen verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen van de organisatie. Dat gaat niet altijd vanzelf.
Het doel van teamcoaching is bij te dragen aan een optimale samenwerking, waardoor het team beter in staat is haar doelen te behalen.

Een teamcoachingstraject krijgt vorm in overleg met de opdrachtgever en het team. Wat zou een teamcoachingstraject moeten opleveren in de ogen van zowel de opdrachtgever als van de teamleden?
In mijn werkwijze ga ik uit van de aanwezige krachten en kwaliteiten. Samen zoeken we naar mogelijkheden om die verder uit te bouwen. We richten ons daarbij op wat er werkt.

Teamcoaching kan eenmalig zijn of vormgegeven worden in een traject op maat.
Zie ook: Wandelcoaching - klik daar op de link 'het lopende team'

 

 
Intervisie

Leren - van - elkaar kun je leren

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren.
Een intervisiegroep werkt zelfstandig en maakt zelf afspraken over onder meer methode, voorzitterschap en verslaglegging. Er is sprake van regelmatig, gestruc-tureerd overleg waarin vragen over het eigen functioneren centraal staan.
Collega’s kunnen gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij het vinden van ant-woorden op vragen en bij het zich bewust worden van vooronderstellingen en vanzelfsprekendheden.

Begeleide intervisie
Als supervisor geef ik tijdelijke begeleiding aan startende intervisiegroepen in een organisatie en help hen zo op weg  bij  het gestructureerd werken binnen intervisie.

Een begeleid intervisietraject bestaat uit de volgende elementen:

  • Een voorbereidende fase met het management en vertegenwoor-digers van de intervisiegroepen: wat zijn de gewenste resultaten, welke faciliteiten zijn er?
  • Begeleiding van de intervisiegroepen waarbij begeleiding door de supervisor wordt afgewisseld met het zelfstandig werken door de intervisiegroepen.
  • Een evaluatie van het eerste jaar werken met intervisie