Privacy beleid

Ik doe mijn uiterste best om strikt vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
Als u vragen of klachten heeft over de naleving van de privacy volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft voor verbetering van de privacy naleving, neem dan contact met mij op.

Vertrouwelijkheid /geheimhouding
De inhoud van alle bijeenkomsten is vertrouwelijk en de supervisor/coach heeft geheimhoudingsplicht t.a.v. hetgeen mij in de begeleiding ter kennis is gekomen.
Dit betekent ook dat er alleen overleg kan zijn over doelen en gewenste resultaten met een leidinggevende/opdrachtgever in een driegesprek met de supervisant/coachee.
Verslaglegging naar een leidinggevende/opdrachtgever gebeurt alleen summier en na lezing en toestemming door supervisant/coachee.
Zie ook de gedragscode van de LVSC.

Gegevensverzameling
Voor het kunnen uitvoeren van mijn werkzaamheden heb ik de volgende gegevens nodig:

  • Adresgegevens, inclusief telefoon en mailadres t.b.v. correspondentie en bereikbaarheid en t.b.v. contracten en facturering.
  • Een CV om zicht te krijgen op opleiding en werkervaring.
  • Reflectieverslagen.

Deze gegevens ontvang ik van cliënten zelf via de mail.
Deze gegevens worden zowel digitaal (op Laptop) en in sommige gevallen in een papieren werkdossier bewaard.

Digitale beveiliging
Ik werk met een Microsoft programma en een F-secure beveiligingsprogramma. Gegevens worden niet op de mobiele telefoon bewaard. Whats-app wordt alleen op initiatief van de supervisant/coachee gebruikt.

Vernietiging gegevens
Na afronding van een begeleidingstraject:

  • wordt het papieren dossier met verslagen en werkaantekeningen na 2 jaar door mij vernietigd in de papierversnipperaar;
  • worden de gegevens in contracten en facturen 7 jaar bewaard in de bedrijfsadministratie t.b.v. de belastingdienst;
  • worden digitale gegevens na 2 jaar verwijderd: dit betreft zowel de mail contacten als de word bestanden.

Gegevens t.b.v. eigen professionele ontwikkeling supervisor/coach
Na afronding van een begeleidingstraject wordt de supervisant/coachee gevraagd een verklaring in tweevoud te ondertekenen over het gevolgde traject. Coachee/supervisant kan deze verklaring gebruiken als bewijs t.b.v. de eigen deskundigheidsverklaring.

Herregistratie
Ik gebruik de verklaring voor mijn herregistratie als supervisor / coach bij de beroepsvereniging LVSC.

Intervisie
Als supervisor /coach maak ik deel uit van een intervisiegroep met collega supervisoren en coaches. Tijdens deze bijeenkomsten kan ik situaties van cliënten anoniem inbrengen om te bespreken.
De intervisiebijeenkomsten zijn strikt vertrouwelijk en er geldt geheimhoudingsplicht. Er wordt geen verslaglegging van gedaan.

Nieuwsbrief
Ontvangers van de digitale nieuwsbrief kunnen te allen tijden aangeven deze niet meer te willen ontvangen.
Ik maak geen gebruik van cookies of andere volgsystemen.

Verhalen van cliënten
Op mijn website staan verhalen van coachtrajecten. In alle gevallen is toestemming verleend om het verhaal van een traject te vertellen en zijn coachees na lezing akkoord gegaan met publicatie van het verhaal. In enkele gevallen is het verhaal door coachees zelf geschreven en wordt ook een verwijzing gemaakt naar een eigen website.
In veel gevallen is het verhaal anoniem gemaakt en worden fictieve namen en soms ook werkplekken gebruikt.
Mocht iemand zijn verhaal niet meer zichtbaar willen hebben op de website dan kan dat altijd kenbaar gemaakt worden aan mij zodat ik het verhaal kan verwijderen.

Tenslotte
Ten behoeve van bedrijfsgegevens bewaar ik gegevens voor het bijhouden van cijfers. Aantal cliënten, bedrijven, soort trajecten.


Tineke Franssen

Versie 3 december 2019